:::: การนำเสนอด้วยเอกสารรายงานโครงงานอาชีพ ::::

 วิธีการนำเสนอ  วิธีที่สอง คือ  การนำเสนอด้วยเอกสารรายงานโครงงานอาชีพ

                รายงานโครงงานอาชีพ    เป็นการนำเสนอ  ขั้นตอนการทำงาน และผลที่เกิดขึ้น
 ในการจัดทำโครงงานอาชีพ    ที่น่าจะเป็นประโยชน์ เพื่อเผยแพร่งานของเราให้ผู้อื่นได้รับรู้ จะได้นำไป
 ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป อาจจัดทำได้หลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมของประเภท  เนื้อหา  เวลา
 และระดับของผู้เรียน


วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานโครงงานอาชีพมีดังนี้

  • เพื่อเสนอข้อเท็จจริงหรือความรู้ที่เกิดจากการศึกษาโครงงานอาชีพโดยจัดทำให้เป็นระบบ
  • เพื่อพัฒนาความคิดด้านความคิดริเริ่ม การวิเคราะห์และการประมวลความคิดอย่างมีระบบระเบียบ ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดเจนสละสลวย ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
  • เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในการรวบรวมข้อมูลหรือประกอบการอ้างอิงอันเป็นวิธีการหา
    ความรู้ด้วยตนเอง

ส่วนประกอบของรายงานโครงงานอาชีพ

                รายงานโครงงานอาชีพ ประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ  ส่วนหน้า  ส่วนเนื้อหา  และส่วนท้าย  ดังนี้
           1. ส่วนหน้า เป็นส่วนแรกของรายงานโครงงานอาชีพการกำหนดเลขหน้าส่วนนี้นิยมใช้ระบบตัวอักษร  คือ ก ข ค..ส่วนหน้าประกอบด้วย
                            1.1 ปก ประกอบด้วยชื่อเรื่อง  ชื่อผู้จัดทำโครงงาน  และข้อความอื่นๆเช่น   สถานศึกษาของผู้จัดทำโครงงาน  ปีที่ทำวิจัย  ปกจะมี 2 ส่วนคือ ปกนอก  และปกใน
                            1.2 บทคัดย่อ  เป็นส่วนที่สรุปย่อเรื่องราวทั้งหมดของโครงงานอาชีพ   สิ่งสำคัญที่ควรนำเสนอได้แก่     วัตถุประสงค์ของโครงงานอาชีพวิธีดำเนินการและผลที่ได้รับ
                            1.3 กิตติกรรมประกาศ  เป็นการประกาศขอบคุณบุคคลและหน่วยงาน
 ที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนให้การดำเนินงานโครงงานอาชีพสำเร็จได้ด้วยดี
                            1.4 สารบัญ โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่   สารบัญเนื้อเรื่องสารบัญตารางและ
  สารบัญแผนภูมิและภาพประกอบ การกำหนดเลขหน้าส่วนนี้นิยมใช้ระบบตัวอักษรคือ ก ข ค..

           2. ส่วนเนื้อหา  เป็นส่วนสำคัญที่สุดของโครงงานอาชีพส่วนเนื้อหาจะเรียงเป็นบท  ได้แก่
                            บทที่  1 บทนำ
                            บทที่  2 เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
                            บทที่  3 วิธีดำเนินงาน
                            บทที่  4 ผลการดำเนินงาน
                            บทที่  5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

          3. ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย   เอกสารอ้างอิง  ภาคผนวก และประวัติผู้จัดทำโครงงาน การเขียน
  เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมนั้นควรใช้รูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้อง เพราะเป็นเส้นทาง
  ให้ผู้สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติม  การเขียนภาคผนวกนั้นอาจจะนำเสนอภาพกิจกรรม    ตัวอย่างข้อมูลต่าง ๆ
  โดยพิจารณาความเหมาะสม โดยแบ่งเป็นประเภท และส่วนสุดท้ายคือ ประวัติโดยย่อของผู้จัดทำ
   เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ ที่ต้องการติดต่อผู้จัดทำโครงงาน นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติม
   ในเรื่องมาตรฐานการพิมพ์ ในคู่มือการ พิมพ์รายงานโครงงาน  อีกชุดหนึ่ง

        :::::: เอกสาร ดาวน์โหลด ::::::

 

           ::::: ดาวน์โหลด แบบฝึกหัด ::::::

 


คลิกเพื่ออ่านด้านบน