:::: ชื่อครูที่ปรึกษา ::::

  3. ชื่อครูที่ปรึกษา การเขียนชื่อครูที่ปรึกษา เป็นการระบุชื่อครูที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการ
  ทำโครงงานอาชีพของนักเรียน ครูที่ปรึกษาจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือช่วยอำนวยความสะดวก
  ในบางเรื่อง เช่น การติดต่อขออนุญาตใช้สถานที่ในโรงเรียนในการจำหน่าย  ครูที่ปรึกษาโครงงาน
   อาจมีมากกว่า 1 คนก็ได้  หรือ หากมีผู้ประกอบการหรือบุคคลภายนอกที่เป็นวิทยากรท้องถิ่น
  เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่นักเรียนด้วย  ก็สามารถระบุในหัวข้อนี้ได้

ตัวอย่าง

 ชื่อโครงงาน                          วุ้นหลากสี
 ชื่อผู้จัดทำโครงงาน 
   1. นายสิทธิชัย                   เกิดดี    เลขที่  16                หัวหน้ากลุ่ม
   2. นางสาวสายฝน              สมควร  เลขที่  28
   3. นางสาวเพ็ญ                  เทศนา  เลขที่  32
   4. นางสาวเมษา                 ดารา    เลขที่   27              เลขานุการกลุ่ม
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6/10
 ชื่อครูที่ปรึกษา                   นางสุภาพร  กมล
 ชื่อวิทยากรท้องถิ่น             นางสมพร   ประเสริฐดี
          
        จากตัวอย่างข้างต้น จะพบว่า โครงงานวุ้นหลากสี มี นางสุภาพร  กมล เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
  มีหน้าที่แนะนำให้คำปรึกษาหารือ และช่วยดูแลการดำเนินงานตามโครงงานของนักเรียน  และ
  มีนางสมพร  ประเสริฐดี เป็นวิทยากรท้องถิ่น คือ เป็นบุคคลในท้องถิ่นที่ช่วยให้ความรู้เพิ่มเติม
   แก่นักเรียนในการประกอบอาชีพนี้

 

 

:::::: ดาวน์โหลด แบบฝึกหัด ::::::

 


คลิกเพื่ออ่านด้านบน