:::: สถานที่ดำเนินงาน ::::

  7.  สถานที่ดำเนินงาน
         ในการทำงานแต่ละครั้ง  ต้องกำหนดขอบเขตด้านสถานที่ให้แน่นอน  เพื่อสะดวกในการติดต่อ
      ปฏิบัติงาน และการจำหน่าย  ในการเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน อาจเป็นบ้าน   โรงเรียน  ตลาด
      หรือแหล่งประกอบการ  เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย  และเหมาะสม
      กับการปฏิบัติงานอาชีพ

ตัวอย่าง

         โครงงานวุ้นหลากสี  กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานไว้ที่บ้านของนางสาวเพ็ญ  เทศนา 
       เลขที่ 120/1  ต.มหาชัย  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  และจะนำไปจำหน่ายที่โรงอาหาร
       ของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  ในการเขียนสถานที่ดำเนินงานจึงเขียนดังนี้

  สถานที่ดำเนินงาน
  1. บ้านเลขที่ 120/1 ต.มหาชัย  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร
  2. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย    อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร

  ข้อสังเกต สถานที่แรกคือ สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนสถานที่โรงเรียน คือสถานที่จำหน่ายผลงาน
  ซึ่งควรเขียนระบุที่ตั้ง  สถานที่ ให้ชัดเจน

:::::: ดาวน์โหลด แบบฝึกหัด ::::::

 


คลิกเพื่ออ่านด้านบน