::::::::::::::::::::: หลักการสำคัญของโครงงานอาชีพ :::::::::::::::::::::

 1. นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความประหยัด 
  คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการอนุรักษ์  เลือกใช้เครื่องมือ
  และเทคโนโลยีในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มมีสิทธิและเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกทำโครงงานอาชีพใดก็ได้
  จำนวนโครงงาน หรือมากกว่าก็ได้ ตามความถนัด ความสนใจ และความพร้อมของ
  นักเรียน ครูเป็นเพียงที่ปรึกษาคอยแนะนำ ช่วยเหลือ เพื่อให้โครงงาน
  เป็นไปตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้
 3. สามารถเลือกโครงงานอาชีพแตกต่างกันได้ตามความถนัดความพร้อมและความสนใจ
  ตลอดจนคำนึงถึงตามความจำเป็นในการใช้ประโยชน์ชิ้นงานหรือรายได้จากการปฏิบัติงาน
 4. ควรคำนึงถึงทรัพยากรในท้องถิ่น ทั้งทรัพยากรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตชิ้นงานและ
  ทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
  เทคโนโลยีในท้องถิ่น
 5. สามารถนำทักษะการทำงานพื้นฐานมาบูรณาการไว้ในโครงงานเดียวได ้เช่น
  โครงงานปลูกกระเจี๊ยบเพื่อจำหน่ายใช้ทักษะการทำงานด้านเกษตรและคหกรรมเกี่ยวกับ
  คุณค่าทางโภชนาการมาผสมผสานกับงานธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายได้
 6. มีการนำเสนอโครงงานด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแนวทางใน
  การพัฒนางานอาชีพในชุมชนได้


ขั้นตอนในการทำโครงงาน

    1. การคิดและเลือกหัวข้อโครงงาน
    2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    3. การเขียนเค้าโครงโครงงาน
    4. การปฏิบัติโครงงาน
    5. การนำเสนอโครงงาน
คลิกเพื่ออ่านด้านบน