สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สีน้ำเงิน หมายถึง ความสง่างาม ความเข้มแข็ง กล้าทำความดีเพื่อตนเอง และประเทศชาติ
สีขาว  หมายถึง ควาทสะอาด บริสุทธิ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย