News
รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้นม.1 และม.4 ห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
Picture
ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 ปี2566
Academic
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Quality assurance work
09/08/2023
01/10/2022
12/08/2022
31/05/2022
28/07/2021
29/06/2020
29/06/2020
03/09/2019
Educational Assessment and Evaluation
13/02/2024
14/12/2023
05/09/2023
31/03/2023
16/02/2023
Online student report system 24/10/2019
Education News
Article
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 20/10/2018
แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 16/09/2017
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 14/05/2017
คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 23/06/2014
แนวทางการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียน 23/06/2011
รับมอบใบประกาศนียบัตรโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 ในการเสนอขอ"โครงการ อบรมนักเรียนแกนนำอย.น้อยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร"
13/12/2022
08/03/2021
13/09/2020
17/05/2020
13/04/2020
01/11/2022
12/07/2022
27/06/2022
Admission 2024
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ข้อเขียน) ระดับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2567
Administrators
Username
Password
Forgot password
Link