งานห้องสมุด

นางนิยดา ปิ่นสุภา
ครู คศ.2
หัวหน้างานห้องสมุด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นายณัฐพงศ์ วีระชุนย์
ครู คศ.3

กัลยา ศรีสัมฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางเสาวนีย์ จันทร์มล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสำราญ ผิวทองอ่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวศศินันท์ ฮะสม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวชลธิชา ภูบาลเพ็ชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวนริสรา อากาศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11

นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นายอมรเทพ พิมพ์คำวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10