ห้องสมุด
นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
  1. จัดระบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้บริการแก่ชุมชน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการและสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ       
​วิสัยทัศน์
         ศูนย์กลางความรู้ แหล่งรวมเทคโนโลยี สร้างสรรค์คนดีมีคุณธรรม

พันธกิจ
           ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝัง และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา ค้นคว้า อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและสังคมต่อไป