สนับสนุนการสอน

นิภาพร ปิ่นโมรา
ครู คศ.3
หัวหน้าสนับสนุนการสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6
อีเมล์ : [email protected]

นิยดา ปิ่นสุภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

จิราภรณ์ สำเภาทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
อีเมล์ : [email protected]

อมรรัตน์ สุดใจ
ครู คศ.3

ปรัชญา สุวรรณพัฒน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
อีเมล์ : [email protected]

วารุณี อยู่เชื้อ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
เบอร์โทร : 0966176775
อีเมล์ : [email protected]