สนับสนุนการสอน

นิภาพร ปิ่นโมรา
ครู คศ.3
หัวหน้าสนับสนุนการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
อีเมล์ : khuannatee1455@gmail.com

นิยดา ปิ่นสุภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

จิราภรณ์ สำเภาทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
เบอร์โทร : 0875108260
อีเมล์ : beebubble31@gmail.com

อมรรัตน์ สุดใจ
ครู คศ.2

วารุณี อยู่เชื้อ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
เบอร์โทร : 0966176775
อีเมล์ : varuneebim@gmail.com

ปรัชญา สุวรรณพัฒน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
เบอร์โทร : 0971295596
อีเมล์ : 0971295596tar@gmail.com