กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สมภพ ออกกิจวัตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

มนิตา สถิรวรรธน์
ครู คศ.3

สำราญ ผิวทองอ่อน
ครู คศ.2
อีเมล์ : sumransk@hotmail.com

จอมใจ ทับทองดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

กัลยา บุญจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

กิตติมา ปัทมาวิไล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

บุญญารักษ์ แย้มสมุทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

อิสรพงศ์ แคล้วเครือ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

ปาณัสม์กัญ วงศ์กระต่าย
ครู คศ.2

รสจรินทร์ นกแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

อมรเทพ พิมพ์คำวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
อีเมล์ : Amornthep@sksc.ac.th

ศิริรัตน์ บุญชูประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
อีเมล์ : aor1171@gmail.com

ธีระพล วงศ์สุริยานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : teerapol1740@gmail.com

ปภัสชญา เสมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

อชิรญา ชุ่มวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

ธนสร รักแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

ธิดาวรรณ เสาแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

อัจฉราภรณ์ คำแดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8