กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สมภพ ออกกิจวัตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10

ขวัญทิพย์ จันทร์ดี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0850735229
อีเมล์ : raejandee@gmail.com

มนิตา สถิรวรรธน์
ครู คศ.3

ปราณี โชติพิศาล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
เบอร์โทร : 0835937499
อีเมล์ : pranee1511@gmail.com

สำราญ ผิวทองอ่อน
ครู คศ.2
อีเมล์ : sumransk@hotmail.com

จอมใจ ทับทองดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

กัลยา บุญจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

กิตติมา ปัทมาวิไล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

รสจรินทร์ นกแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

ปาณัสม์กัญ วงศ์กระต่าย
ครู คศ.1

อมรเทพ พิมพ์คำวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
อีเมล์ : Amornthep@sksc.ac.th

ศิริรัตน์ บุญชูประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
อีเมล์ : aor1171@gmail.com

สินีนาถ ทองสิมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ธีระพล วงศ์สุริยานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
อีเมล์ : teerapol1740@gmail.com

ปภัสชญา เสมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12

ธนสร รักแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

ประภัส ขำสม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เบอร์โทร : 0914279364
อีเมล์ : praphat.khamsom@gmail.com

ธิดาวรรณ เสาแก้ว
ครูผู้ช่วย