กลุ่มบริหารงานวิชาการ

วรรณา นิ่มนวล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ติณณดิษย์ เกาะสมุทร
ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิตติมา ปัทมาวิไล
หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา

วัชระ ประทุมรัตน์
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

ฉัตรชัย จันทร์ดี
หัวหน้างานวัดผลทางการศึกษา

นิยดา ปิ่นสุภา
หัวหน้างานห้องสมุด

บุญญารักษ์ แย้มสมุทร
หัวหน้างานสารสนเทศ

ปภัสชญา เสมา
หัวหน้างานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อมรเทพ พิมพ์คำวงศ์
หัวหน้างานสะเต็มศึกษา

อรรถพล เมตตา
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

สรารัตน์ ช่อไม้ทอง
หัวหน้างานพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นิภาพร ปิ่นโมรา
หัวหน้างานเเนะเเนว

ภาวนา สลอดตะคุ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปาณัสม์กัญ วงศ์กระต่าย
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

กิตติมา ปัทมาวิไล
หัวหน้างานนิเทศการสอน

กัลยา จันทร์อ้น
หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศ

ธเนศ สมัครไทย
หัวหน้างานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT)

ศิริสุข ถนาวรณ์
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ

ธีระพล วงศ์สุริยานนท์
หัวหน้างานวิชาการ

ญาณภา คำถนอม
เจ้าหน้าที่วิชาการ