บุคลากร

ศรีวรรณ ด่อนขำ
เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ

พิมพร คีรีก้องสกล
ลูกจ้างประจำ

สาคร ดอนวิชา
ลูกจ้างประจำ

ธนโชติ สร้อยปลี
ลูกจ้างประจำ

ทองใบ ยะอารี
ลูกจ้างประจำ

ชัชวาล มณีประเสริฐ
ลูกจ้างประจำ

สิรินาท พุทธมีผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน

ปนัดดา สังข์ทองงาม
เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ

ทฤชษา เอลโย
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

ชุติมา นิลโนรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ

วินัย กรีสุวรรณ
นักการภารโรง

สมนึก วรดิสพรพงษ์
นักการภารโรง

สนั่น ส่งอุบล
นักการภารโรง

สุทัศน์ ดบขุนทด
พนักงานขับรถ

สมหวัง ชะวาเขียว
พนักงานขับรถ

สำรวย นาถาพันธ์
พนักงานทำความสะอาด

พิมพ์ ส่งอุบล
พนักงานทำความสะอาด

สมนิด ศักดิ์ซ้ายดา
พนักงานทำความสะอาด